Podmienky používania

Tieto podmienky používania (ďalej ako „Podmienky používania“) upravujú používanie (ako aj prístup na) internetovú stránku www.orechini.sk prevádzkovanú Orechini s.r.o, Sídlo: Stará Klenová 28 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 52884775, IČ DPH: SK2121343433, Zápis v ORSR: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 162910/B (ďalej ako „Orechini“, „my“ alebo „nás“, vrátane všetkých odvodených gramatických tvarov), ako aj obsah sprístupnený prostredníctvom tejto internetovej stránky (ďalej ako „Internetová stránka“).

Obsah, ktorý vám sprístupňujeme prostredníctvom Internetovej stránky („Obsah“), sa môže riadiť osobitnými podmienkami („Osobitné podmienky“), ktoré prijímate pri každom prístupe k takémuto Obsahu. V prípade rozporu alebo nesúladu medzi týmito Podmienkami používania a akýmikoľvek Osobitnými podmienkami budú mať Osobitné podmienky nad týmito Podmienkami používania prevahu. Vždy, keď navštívite Internetovú stránku a prezeráte si jej Obsah, súhlasíte s týmito Podmienkami používania a s akýmikoľvek Osobitnými podmienkami platnými pre daný Obsah.

Internetová stránka nepredstavuje ani nevzbudzuje dojem, že je zdrojom poradenstva alebo prostriedkom na vytvorenie obchodného vzťahu akéhokoľvek druhu medzi vami a nami.

Prístup na Internetovú stránku je povolený na dočasnom základe a vyhradzujeme si právo stiahnuť alebo zmeniť Obsah, ktorý na Internetovej stránke poskytujeme bez predchádzajúceho upozornenia. Z času na čas môžeme obmedziť prístup k niektorým častiam Internetovej stránky, alebo aj k celej Internetovej stránke.

Nie sme povinní Internetovú stránku sprístupňovať ani nebudeme zodpovední za to, ak z nejakého dôvodu Internetová stránka nebude dostupná, a to úplne alebo čiastočne, a síce kedykoľvek by k tomu došlo a na akokoľvek dlhý čas.

Nižšie nájdete obsah, takže v prípade záujmu môžete preskočiť priamo na časti, ktoré vás zaujímajú.

Používanie tejto webstránky

Beriete na vedomie a dobrovoľne a výslovne súhlasíte s tým, že používate Internetovú stránku iba na vlastnú výlučnú zodpovednosť.

Ste zodpovední za uskutočnenie všetkých opatrení potrebných na to, aby ste mali prístup na Internetovú stránku. Takisto zodpovedáte za to, aby boli všetci, ktorí majú prístup na Internetovú stránku prostredníctvom vášho internetového pripojenia, oboznámení s týmito Podmienkami používania a všetkými platnými Osobitnými podmienkami, a aby ich dodržiavali.

Ak si vyberiete, alebo vám bude v rámci našich bezpečnostných postupov pridelený identifikačný kód používateľa, heslo alebo akýkoľvek iný údaj, musíte tieto údaje považovať za dôverné a nesmiete ich sprístupniť žiadnej tretej strane. Máme právo kedykoľvek zakázať akýkoľvek identifikačný kód používateľa alebo heslo, či už vami vybraté alebo pridelené z našej strany, ak ste podľa nášho názoru porušili niektoré ustanovenie týchto Podmienok používania.

Prístupom na Internetovú stránku súhlasíte s tým, že nebudete vykonávať žiadne úkony, ktoré by mohli poškodiť náš imidž, záujmy ani práva  alebo ktoré by mohli poškodiť, vylúčiť z prevádzky alebo preťažiť Internetovú stránku, alebo ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom prekaziť bežné používanie Internetovej stránky inými návštevníkmi.

Používame primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré postačujú na zistenie existencie vírusov. Napriek tomu si musíte uvedomiť, že súčasné bezpečnostné opatrenia pre počítačové systémy na internete nie sú úplne spoľahlivé, a preto nemôžeme zaručiť absenciu vírusov alebo iných prvkov, ktoré by mohli vyvolať zmeny v rámci vášho počítačového systému (hardvérové a softvérové) alebo zmeny na vašich dátach a súboroch nachádzajúcich sa vo vašich systémoch.

Obsah

Nie sme vonkoncom povinní kontrolovať správnosť Obsahu a nezaručujeme užitočnosť, presnosť, úplnosť ani relevantnosť Obsahu a/alebo, že je tento Obsah aktuálny. Výslovne sa zriekame všetkej zodpovednosti za chyby alebo opomenutia v súvislosti s Obsahom a Internetovou stránkou, s výnimkou situácie, ak takáto zodpovednosť vznikla na základe nami zavineného nekalého konania alebo nekalého skreslenia alebo z dôvodu akéhokoľvek úmrtia či zranenia, ktoré by vznikli v dôsledku našej nedbanlivosti.

Zaradenie Obsahu na Internetovú stránku žiadnym spôsobom nepredstavuje poskytovanie personálnych služieb ani akéhokoľvek iného druhu služieb. Orechini, s. r. o. sa výslovne zrieka všetkej zodpovednosti za rozhodnutia, ktoré uskutočníte na základe Obsahu.

Autorské práva

Obsah na Internetovej stránke je buď naším vlastníctvom alebo vlastníme licenciu na jeho používanie. Všetko, čo vidíte, alebo si prečítate na Internetovej stránke (napr. obrázky, fotografie, ilustrácie, texty, videá a iné materiály), je celosvetovo chránené na základe autorského zákona, dizajnu, ochrannými známkami a inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Nesmiete získať ani sa pokúšať o získanie žiadneho Obsahu inými prostriedkami alebo postupmi, okrem tých, ktoré sú dostupné na Internetovej stránke.

Na základe týchto Podmienok používania ani vášho používania Internetovej stránky pre vás v žiadnom prípade nevznikajú žiadne práva na duševné vlastníctvo na Internetovej stránke ani v rámci Obsahu, okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto dokumente alebo v akýchkoľvek Osobitných podmienkach. Preto je výslovne zakázané akýmkoľvek spôsobom rozmnožovať, meniť, šíriť alebo verejne komunikovať či sprístupniť, vytvárať výňatky, opätovne použiť, preposielať alebo akýmkoľvek iným spôsobom používať akékoľvek prostriedky či postupy, akékoľvek časti Internetovej stránky alebo Obsahu, s výnimkou prípadov, ktoré povoľujú tieto Podmienky používania alebo akékoľvek platné Osobitné podmienky, alebo ak vám to umožňuje príslušný zákon, alebo ak to držiteľ príslušných práv výslovne povolil.

Žiadne záruky a obmedzenie zodpovednosti

V rozsahu povolenom platnými zákonmi nezaručujeme ani neprehlasujeme, že sú Internetová stránka a/alebo Obsah presné, úplné, bezchybné alebo spoľahlivé, alebo že používanie Internetovej stránky a/alebo Obsahu nenaruší práva tretích strán. V rozsahu povolenom platnými zákonmi nezaručujeme ani neprehlasujeme, že sú funkčné hľadiská Internetovej stránky a/alebo Obsahu bez chýb, alebo že servery, ktoré ich dávajú k dispozícii, neobsahujú vírusy ani iné škodlivé prvky. Používanie Internetovej stránky a/alebo Obsahu je na vaše vlastné riziko, a čokoľvek na Internetovej stránke máte k dispozícii „V DANOM STAVE“ A „TAK, AKO JE K DISPOZÍCII“ BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, ČI UŽ VYJADRENEJ ALEBO DOMNELEJ. V rozsahu povolenom platnými zákonmi nenesieme zodpovednosť za žiadne straty vyplývajúce z používania Internetovej stránky alebo Obsahu, či už priame alebo nepriame, náhodné, následné alebo iné. Napríklad, sa zriekame všetkej zodpovednosti za stratu použitia, prerušenie obchodnej činnosti, stratený zisk alebo stratené dáta, bez ohľadu na formu konania.

Ochrana osobných údajov

Pri vypĺňaní formulárov a objednávky v sekcii e-shop môžu byť požadované niektoré informácie, ktoré môžu byť potrebné na vybavenie požiadaviek používateľov stránky. www.orechini.sk okrem týchto vedome poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o používateľovi. Informácie o ustanovení zodpovednej osoby, informačnej povinnosti a záznamy o spracovateľskej činnostiach v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov nájde používateľ stránky v sekcii „O nás – GDPR (Ochrana osobných údajov)“.

Ďalšie podmienky

Ak je akákoľvek časť týchto Podmienok používania neplatná alebo nevymožiteľná v akejkoľvek jurisdikcii, tak (i) by v danej jurisdikcii mala byť vykladaná tak, aby v maximálnej možnej miere dovolenej právnymi predpismi spĺňala svoj účel, pričom zvyšná časť týchto Podmienok používania ostane platná a účinná v plnom rozsahu, a (ii) vo všetkých ostatných jurisdikciách ostanú právoplatné a účinné všetky tieto Podmienky používania.

Tieto Podmienky používania môžeme kedykoľvek zmeniť výlučne podľa nášho rozhodnutia zverejnením zmenených Podmienok používania na odkaze “Podmienky používania” (t. j. na webovej stránke, ktorú si práve prezeráte) alebo inde na tejto Webovej stránke. Tieto zmeny nadobúdajú účinnosť po zverejnení, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Ste zodpovední za oboznámenie sa s akýmikoľvek zmenenými Podmienkami používania kontrolou tejto stránky. Pokračovanie v používaní tejto Webovej stránky po zmenách týchto Podmienok používania predstavuje Váš súhlas so zmenenými Podmienkami používania.

Kontakt

Svoje otázky, pripomienky a požiadavky týkajúce sa týchto Podmienok používania uvítame a mali by ste ich adresovať na spoločnosť: Orechini s.r.o, Sídlo: Stará Klenová 28 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 52884775, IČ DPH: SK2121343433, Zápis v ORSR: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 162910/B, info@orechini.sk, +421 917 882 508.