Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu spoločnosti Orechini, s.r.o. pri predaji produktov prostredníctvom e-shopu www.orechini.sk

Tieto VOP upravujú práva a povinnosti pri predaji tovarov spoločnosti Orechini, s.r.o. (predávajúci) a platia/ sú účinné pri kúpe tovarov v internetovom obchode www.orechini.sk , ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Orechini, s.r.o., so sídlom Stará Klenová 28, 831 01 Bratislava, SR, IČO: 52 884 775, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., odd: Sro, vložka číslo: 162910/B, DIČ:, IČ DPH:, email:, kontaktná osoba:, (ďalej len „spoločnosť“).

Potvrdením/ odkliknutím/ zaškrtnutím políčka s oboznámením sa s týmito všeobecnými VOP (ďalej len „VOP“) a s ich akceptáciou sa VOP stávajú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a s kupujúcom na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Orgánmi dozoru sú Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 820 07 Bratislava (podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu pre  nepotravinárske výrobky) a Štátna veterinárna a potravinová správa SR (podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z. pre potravinárske výrobky).

Vymedzenie pojmov 

 • Predávajúcim je spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar alebo služby.
 • Kupujúcim – Spotrebiteľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu a ktorej tento tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov. V prípade, že je fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, je oprávnená nakupovať iba položky, ktoré neobsahujú alkohol.
 • Kupujúcim – Podnikateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania a ich ďalšieho predaja či obchodovania s nimi.
 • Tovarom sa rozumie tovar alebo služba ponúkaný prostredníctvom e-shopu.
 • Objednávkou sa rozumie úkon spotrebiteľa v súvislosti s e-shopom, ktorý vyjadruje vôľu spotrebiteľa nakúpiť tovar v e-shope.
 • Cena je celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si spotrebiteľ objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravy.
 • Cena dopravy (dopravné)  je cena za dopravu tovaru kupujúcemu a prípadne manipulácia s tovarom (vynesenie a pod.), ak je v cene dopravy zahrnutá.
 • VOP sú tieto všeobecné obchodné podmienky.
 
Všeobecné ustanovenia 
 • Tieto VOP upravujú:
 1. proces nákupu tovaru kupujúcim prostredníctvom e-shopu,
 2. podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho,
 3. práva a povinnosti zmluvných strán, predávajúceho a kupujúceho, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho. 
 

Objednávka a uzavretie zmluvy 

 • Kupujúci si objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na internetovej doméne. Kupujúci vyplnením objednávkového formulára objednáva tovar, ktorý si vybral. Pred objednaním tovaru a/alebo i počas procesu objednávky je kupujúcemu umožnené registrovať sa za účelom zjednodušenia komunikácie v budúcnosti ako aj za účelom byť informovaný o rôznych nových produktoch a iných marketingových akciách. Kupujúci musí vždy uviesť svoje meno a priezvisko, dodaciu/fakturačnú adresu, telefonický a e-mailový kontakt.
 • Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v e-shope. 
 • Nákup tovaru v e-shope je možný registrovaným kupujúcim alebo kupujúcim bez registrácie. Registráciou kupujúci uvádza registračné údaje, ktoré predávajúci použije len na účel jednoznačnej identifikácie kupujúceho a na marketingové účely ak disponuje súhlasom kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle osobitného právneho predpisu. 
 • Registráciou získa kupujúci prístup k svojmu kontu (ďalej len „konto spotrebiteľa“). Konto spotrebiteľa umožňuje podľa technických dispozícií internetového obchodu predávajúceho sledovanie histórie objednávok a realizovaných nákupov, zostavovanie zoznamov obľúbených položiek tovaru alebo získanie odmeny za uskutočnené nákupy, ak sú tieto výhody predávajúcim poskytnuté. 
 • Kupujúci si vyberie produkt, ktorého hlavné vlastnosti, popis výrobku, cena a pod. sú uvedené v rámci internetovej stránky www.orechini.sk pri konkrétnom produkte, na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.orechini.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo “Objednať”, vyplní objednávkový formulár s údajmi uvedenými vyššie, zvolí si druh a počet produktov (prípadne spresní parametre produktu, pokiaľ sú ponúkané rôzne vyhotovenia produktu) a vyberie ponúkaný spôsob platby (napr. platobná karta, gopay, platba vopred na účet, dobierka, v hotovosti pri osobnom prevzatí) a spôsob doručenia ako aj subjekt, ktorý bude doručovať.
 • Odklinutím tlačidla zároveň kupujúci potvrdzuje, že dovŕšil vek 18 rokov a že je plne spôsobilý na právne úkony. Údaje uvádzané kupujúcim sú správne a kupujúci je povinný si ich aktualizovať po každej zmene, predávajúci nezodpovedá za nesprávne, nepravdivé a neúplné údaje uvádzané kupujúcim. V prípade, že nedostatky v poskytnutých údajoch sú v takom rozsahu, že nie je možné doručiť objednaný tovar kupujúcemu, predávajúci nezodpovedá za nedodanie tovaru. Kupujúci je povinný chrániť si prístupové údaje, pokiaľ sa registroval. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek zrušiť registráciu. Predávajúci je oprávnený zrušiť registráciu kupujúceho v prípade, že má vedomosť, že registrácia na určitú osobu nebola zriadená danou osobou, kupujúci porušuje tieto VOP, kupujúci koná spôsobom, ktorým spôsobuje a/alebo môže spôsobiť predávajúcemu škodu. Registrácia zaniká taktiež v prípade ukončenia poskytovania predaja prostredníctvom e-shopu, zánikom predávajúceho, úmrtím kupujúceho.
 • Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.orechini.sk sú záväzné. Predávajúci nenesie zodpovednosť za výber produktu zo strany Kupujúceho, ktorý dobrovoľne, slobodne, po zrelom uvážení vybral požadovaný produkt a objednal si ho. Pri odoslaní objednávky kupujúci potvrdzuje aktívnym odklikom, že sa oboznámil a súhlasí s týmito VOP a súčasne súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania reklamných a propagačných informácií o nových produktoch a akciách. Bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov sú uvedené tu. Bez potvrdenia akceptácie VOP nie je objednávka platná a účinná.
 • Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.orechini.sk. Prijatie tohto návrhu je odoslanie objednávky kupujúcim. Následne predávajúci po prijatí objednávky, toto prijatie bezodkladne po jeho doručení potvrdí na zadaný email kupujúceho a súčasne s potvrdením zašle predávajúci kupujúcemu poučenie kupujúceho o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy vrátane formulára na uplatnenie takéhoto práva, odkaz na znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky a odkaz na reklamačný poriadok predávajúceho. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú sám uvedie do formulára, sa zmluva považuje za uzavretú. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú a uvedenú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou uvedenou v potvrdení objednávky podľa výberu kupujúceho jedným zo spôsobov uvedených v čl. 5 týchto VOP.
 • Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť aj o:
 1. vlastnostiach tovaru, 
 2. celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu EUR a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, ďalej z dôvodu technickej chyby, zlyhania ľudského faktora/ systému, v prípade napadnutia stránky protiprávnym konaním zo strany neoprávnenej osoby, či z dôvodu inej neoprávnenej zmeny stránky zo strany neoprávnenej osoby.
 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar spôsobom a v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 • Postupnosť jednotlivých krokov vedúcich k uzavretiu kúpnej zmluvy podľa týchto VOP má kupujúci vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky skontrolovať, prípadne ich spätne opraviť, upraviť alebo objednávku ako celok zrušiť. Potvrdená objednávka bude uložená u predávajúceho a súčasne bude odoslaná i na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim.
 • Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru (daňový doklad) a pokiaľ je to obvyklé pri konkrétnom tovare, tak i poučenie o spôsobe nakladania s tovarom, spôsobe skladovania, používania a pod. Uvedenie podstatných informácií o produkte môže byť realizované aj odkazom na príslušnú internetovú stránku, kde sú uvedené skutočnosti týkajúce sa konkrétneho produktu. V prípade straty napr. návodu môže kupujúci požiadať predávajúceho o jeho zaslanie na e-mailovú adresu, prípadne o zaslanie adresy, kde je možné návod nájsť.
 • Predávajúci nezodpovedá za technické/počítačové vybavenie kupujúceho a/alebo internetové pripojenie, ktoré neumožňuje kupujúcemu realizovať objednávky. Z prístupu kupujúceho na stránku predávajúceho sa môžu spracúvať cookies a využívať za účelom poskytovania kupujúcemu zaujímavých a relevantných ponúk. Práva k webovej stránke, prináležia predávajúcemu
 

Ceny

 • Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. V prípade zmeny sadzby DPH bude účtovaná platná sadzba DPH v čase vystavenia daňového dokladu. Kupujúci má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.
 • Všetky akcie platia do vypredania zásob alebo do termínu uvedeného pri konkrétnej akcii, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 • Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, prípadne všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné…), ktoré musí kupujúci pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

 

 

Platobné podmienky

 • Ak sa na tovar vzťahuje akciová cena, je platná od dátumu zverejnenia akcie v popise tovaru alebo do vypredania zásob tohto tovaru. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých tovaroch v e-shope, individuálne zľavy pre kupujúceho alebo zľavy poskytované na základe zmluvnej spolupráce predávajúceho s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.
 • K cene bude pripočítané dopravné, pokiaľ si kupujúci zvolil spôsob dopravy  sprostredkovateľom doručenia (ďalej aj „dopravca“ alebo „kuriér“) a pokiaľ hodnota objednaného tovaru nepresahuje hodnotu stanovenú predávajúcim, kedy ide cena dopravy na ťarchu predávajúceho. Skutočnosť poskytnutia dopravného na ťarchu predávajúceho je uvedená v objednávke. Hodnota objednávky je uvedená počas celého nákupného procesu. Cena dopravy je stanovená podľa platného cenníka sprostredkovateľa doručenia 
 • Prípadný rozdiel súčtu jednotkových cien s daňou a celkovou cenou je spôsobený zaokrúhlením.
 • Cenu podľa objednávky môže kupujúci uhradiť: 
 1. platobnou kartou (CardPay),
 2. platobnou bránou internetového bankovníctva (Tatra banka Tatrapay, VÚB ePlatby, Slovenská sporiteľňa SporoPay, UniCredit banka Uniplatba, Poštová banka Platba ONLINE),
 3. platobnou bránou PayPal,
 4. bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim, 
 5. dobierkou (úhradou sprostredkovateľovi doručenia pri preberaní tovaru),
 6. pri prevzatí tovaru u predávajúceho v hotovosti, platobnou kartou, darčekovými poukážkami alebo prostredníctvom platby platobnou bránou VIAMO. 
 • Úhrada bankovým prevodom musí byť realizovaná do 3 dní od dátumu potvrdenia objednávky, inak je objednávka zrušená. Tovar alebo služby ponúkané v akcii alebo ako súčasť iného zvýhodnenia nemusia byť pri voľbe platobnej metódy bankového prevodu v čase úhrady dostupné a spoločnosť neručí ich dostupnosť pri tomto spôsobe úhrady. 
 • Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.
 • Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje poplatok s výnimkou úhrady, ku ktorej sa viaže dodatočná služba (napr. dobierka). 
 • Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.

 

 

Dodacie podmienky

 • Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru kupujúcemu: 
 1. osobné prevzatie (osobný odber),
 2. sprostredkovateľom doručenia (kuriér).
 • Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu v primeranej lehote (ďalej aj „dodacia lehota“). Dodávky tovaru, ktorého objednávku predávajúci potvrdil budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne od 4 hodín do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty predávajúci informuje o tejto skutočnosti kupujúceho prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo SMS správy. O odoslaní tovaru, alebo o jeho pripravení na osobné prevzatie je spotrebiteľ dodatočne informovaný prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) a/alebo SMS správy.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru:
 1. neštandardného či špekulatívneho charakteru, 
 2. z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky kupujúceho, alebo z dôvodov vyššej moci,
 3. v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho  spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v objednanej cene.
 • Ak predávajúci odmietne objednávku a/alebo odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.
 • Ak kupujúci objedná viac kusov tovaru, ako je informatívne uvedené aktuálne dostupné množstvo tohto tovaru na sklade predávajúceho, e-shop umožní vytvoriť objednávku. Po odoslaní objednávky bude kupujúci informovaný o dostupnosti tovaru a môže sa rozhodnúť pre okamžité čiastočné doručenie tovaru, ktorý je dostupný na sklade, alebo pre doručenie celkového objednaného množstva tovaru až v čase jeho dostupnosti. 
 • Ak je zvolený spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia, predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar na adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v objednávke. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony (napr. vyloženie tovaru a pod.). Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Splnomocnená osoba na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu alebo sprostredkovateľovi doručenia originál písomného splnomocnenia. Ak je predmetom dodania tovar, ktorého predaj je viazaný osobitnými predpismi na dosiahnutie minimálneho veku objednávateľa, má predávajúci alebo sprostredkovateľ doručenia právo na overenie dosiahnutia veku oprávňujúceho objednávateľa na prevzatie tovaru.
 • Objednávka na dobierku, neprevzatá v čase doručenia alebo opakovaného doručenia spro-stredkovateľom služieb doručenia, bude zrušená. 
 • Kupujúci je povinný svojím podpisom, alebo podpisom splnomocnenej osoby, pri prevzatí objednaného tovaru potvrdiť predávajúcemu na dodacom liste prevzatie tovaru.
 • Ak kupujúci zvolí spôsob doručenia osobné prevzatie, je tovar pripravený predávajúcim na prevzatie po zaslaní avíza o možnosti jeho prevzatia v maloobchodných predajniach alebo v sklade predávajúceho. Adresa prevádzok a prevádzkový čas miesta osobného prevzatia sú dostupné pri vytvorení objednávky a/alebo pri potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar do 7 dní po uplynutí avíza o možnosti jeho prevzatia, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru.
 • Predávajúci odovzdá kupujúcemu pri osobnom prevzatí alebo v zásielke s tovarom dodací list. Daňový doklad (faktúru) zasiela predávajúci kupujúcemu v elektronickej podobe (ďalej len „elektronická faktúra“) na e-mailovú adresu kupujúceho. Elektronickou faktúrou sa na tento účel rozumie elektronický dokument vo formáte PDF, ktorý je, nie však nevyhnutne, podpísaný elektronickým podpisom predávajúceho podľa osobitného predpisu, pričom elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry – daňového dokladu v papierovej forme.

 

 

Záruka, záručný list

 • Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozpore so zmluvou, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady a nedostatky tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru v záručnej dobe, ktorou je v prípade potravín doba minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby. Tovar označený ako potravina si zachováva požadovanú kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do určeného dňa, ktorým je dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, vyznačený na obale výrobku. V prípade potravín, ktoré sa rýchlo kazia, sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak právo kupujúceho zaniká. Podrobnosti o reklamácií upravuje reklamačný poriadok.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru v prípade, že: 
 1. vadu tovaru spôsobil kupujúci sám svojou činnosťou alebo nečinnosťou, opomenutím činnosti alebo konaním tretej osoby, ktorá nakladala s tovarom po prevzatí kupujúcim, 
 2. vadu tovaru spôsobil kupujúci sám nesprávnym skladovaním tovaru, umiestnením do prostredia, ktoré pre teplotu vyššiu ako 25° C a/alebo nižšiu ako 0° Celzia nie je vhodné na skladovanie tovaru a môže spôsobiť poškodenie, znehodnotenie alebo zničenie tovaru,
 3. kupujúci mal vedomosť pred prevzatím tovaru o vade tovaru a/alebo bol na túto skutočnosť výslovne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 4. vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku spotrebovania tovaru, spôsobeného bežným nakladaním s tovarom, nesprávnym nakladaním s tovarom,
 5. boli porušené ochranné plomby a obaly na tovare, vady boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastím 
 6. ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby/doby minimálnej trvanlivosti, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.
 • Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj:
 1. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 2. uplynutím záručnej doby tovaru,
 3. neodborným, neobvyklým, neprimeraným a nešetrným zaobchádzaním s tovarom alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim alebo v dôsledku nedbanlivosti či úmyslu zo strany kupujúceho.

 

 

Zhoda s kúpnou zmluvou 

 • Predávaná vec musí mať dohodnutú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť, vyhotovenie a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe.
 • Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného zobrazovacieho zariadenia.

 

Nevyzdvihnutie objednávky

 • Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), vo výške skutočných nákladov v prípade neúspešného doručenia objednávky v prípade, že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar na určenom mieste neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. 10 týchto VOP, podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
 • Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.
 

Prevzatie tovaru

 • Kupujúci je povinný si objednaný tovar prevziať, v opačnom prípade poruší kúpnu zmluvu. Pri prevzatí tovaru kupujúci preverí neporušenosť obalu, či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis/protokol o poškodení so zástupcom doručovateľa a vyhotoviť fotodokumentáciu poškodenia. Na základe takto vyhotoveného zápisu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou a následne si uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, nároky z reklamovaných vád mu budú priznané len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia. 
 • V prípade, že je zásielka porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou protokol a vhodnými dôkazmi (fotodokumentáciou) zabezpečí dôkazy.
 

Reklamácia a jej uplatnenie

 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Podrobnosti o reklamácií stanovuje Reklamačný poriadok, ktorý je k dispozícií tu. 
 • O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol (doklad o vybavení reklamácie). Doklad o vybavení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 
 • Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady v prípade potvrdenia existencie vady.
 • Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
 • Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je:
 1. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj J. Bottu č.4, 917 01 Trnava, tel. č. 033/5521614
 2. alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
 • Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 • Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH
 

Odstúpenie od zmluvy

 • Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:
 1. uzavretia zmluvy, v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči,
 2. kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru,
 3. kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene,
 4. kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov,
 5. kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.
 • Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresy predávajúceho uvedené vyššie. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol zaslaný spolu s potvrdením objednávky a ktorý je aj prílohou týchto VOP. Kupujúci môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy. Vzorový formulár je dostupný tu.
 • Po odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 • Platba za tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Kupujúci zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
 • Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 • Ak kupujúci požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy predávajúcemu oznámil rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.
 • Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby sú vylúčené plnenia:
 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a vyhlásením, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a súčasne mu bolo doručené potvrdenie o poskytnutí tohto súhlasu, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (najmä potraviny s krátkou zárukou, mlieko, syry, salámy a pod.),
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. čaj, káva, cukor, múka, nápoje, čokoláda …),
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť (najmä ikonické vína, „tvrdý“ alkohol na objednávku a pod.),
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho (napr. oprava kávovaru a pod.),
 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,
 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote (ochutnávky, prenájom zariadení a pod.),
 12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a spotrebiteľ tovar neprevezme.
 

Ochrana osobných údajov

 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Predávajúci má právo požadovať preukázanie tej skutočnosti, že osoba, ktorá tovar objednáva pre právnickú osobu, je oprávnená uskutočňovať v jej mene právne úkony.
 • Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti “Prihlásenie”.
 • Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov č. 679/2016 (ďalej len „GDPR“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Následne budú OÚ spracúvané pre účely uplatňovania právnych nárokov a to spravidla počas doby 4 rokov.
 • Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v ods. 1 tohto článku, pre účely marketingu a poskytovania ponúk na nové produkty, prebiehajúce akcie, zľavy na produkty a iné propagačné materiály výrobkov predávaných predávajúcim. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a právom Únie.
 • Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 5 týchto reklamačných a VOP na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 • Dotknutá osoba (ďalej len „DO“) má právo na:
 1. prístup k spracúvaným OÚ a získanie potvrdenia o spracúvaných OÚ – právo získať potvrdenie, či sa spracúvajú OÚ, informácie o účeloch, kategóriách OÚ, príjemcoch/ kategóriách príjemcov, ktorým boli/budú OÚ poskytnuté, ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania, kritériá na jej určenie, právo na opravu, ich vymazanie, obmedzenie, právo namietať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, každú ďalšiu kópiu za primeraný poplatok. Informácie sa poskytujú elektronicky, pokiaľ DO nepožiada o iný spôsob,
 2. opravu nesprávnych a/alebo neaktuálnych OÚ a doplnenie neúplných OÚ,
 3. právo na vymazanie OÚ za podmienok čl. 17 GDPR
 • DO má právo dosiahnuť vymazanie spracúvaných OÚ a prevádzkovateľ jej vyhovie, ak už OÚ nie sú potrebné na účel(y), na ktorý(é) boli získané, dotknutá osoba odvolá svoj súhlas a nie je iný právny základ na spracúvanie, DO namieta spracúvanie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody, ak by boli OÚ spracúvané nezákonne, v prípade splnenia zákonnej povinnosti podľa právo Únie a/alebo SR, OÚ sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.
 1. Pri zverejnených OÚ vykoná prevádzkovateľ primerané opatrenia aby informoval iných prevádzkovateľov o žiadosti DO o výmaz jej OÚ. Ustanovenia o výmaze sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo SR,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého, historického výskumu, štatistické účely,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 1. právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR
 • DO má právo na to obmedzenie spracúvania, ak DO napadne správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie je protizákonné a DO namieta proti vymazaniu OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, prevádzkovateľ už nepotrebuje OÚ na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, DO namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto OÚ sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom DO alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. DO, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
 1. právo na prenosnosť OÚ podľa čl. 20 GDPR
 • OÚ poskytnuté prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte je možné preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na plnenie zmluvy, spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami a to i priamo medzi prevádzkovateľmi, ak je to technicky možné. Uvedené nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
 1. namietanie proti spracúvaniu OÚ podľa čl. 21 GDPR 
 • DO má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu OÚ, ak je vykonávané na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ a rovnako namietať proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Pri spracúvaní na účely priameho marketingu mä DO právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu OÚ na tento účel a už sa nesmú OÚ na tento účel spracúvať.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Uvedené sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi DO a prevádzkovateľom, povolené právom Únie alebo SR, založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
 • DO má v prípade udeleného súhlasu právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Do odvolania súhlasu je možné OÚ spracúvať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho poskytnutie.
 • DO má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu OÚ.
 • Poskytnutie súhlasu je dobrovoľnou zmluvnou požiadavkou na základe slobodného rozhodnutia DO, s prihliadnutím na určitý účel môže byť poskytnutie potrebné na uzavretie zmluvy.
 • V záujme poskytovania relevantných ponúk môžu byť OÚ DO profilované a automaticky spracované za účelom poskytovania najrelevantnejších ponúk, ktoré môžu byť pre DO zaujímavé a prospešné z pohľadu vlastníctva konkrétneho vozidla, doposiaľ realizovaných objednávok a pod. DO má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania.
 

Osobitné ustanovenia 

 • Používanie webovej stránky predávajúceho – Kupujúci, prípadne tretia osoba, ktorá si otvorí stránku predávajúceho, je oprávnená a povinná používať stránku predávajúceho v súlade s jej účelom a zmyslom a týmito VOP, v súlade s právnymi predpismi SR, v súlade s dobrými mravmi a je povinný vyvyrovať sa akéhokoľvek konania, ktoré môže obmedziť a/alebo znefunkčniť fungovaniestránky. Predovšetkým je zakázané najmä:
 1. realizovať akékoľvek zásahy do webovej stránky predávajúceho, pokúšať sa znefunkčniť ju, obmedziť prístup iným osobám,
 2. akýmkoľvek spôsobom zasahovať do práv na ochranu dobrého mena a povesti predávajúceho a/alebo tretích osôb,
 3. šíriť akýkoľvek právnym poriadkom SR zakázaný obsah,
 4. využívať stránku na rozosielanie nevyžiadaných správ (spam) a reťazových správ,
 5. zasahovať do funkčnosti stránky posielaním vírusov či iných škodlivých programov,
 6. vytvárať klamlivé a falošné profily, správy, objednávky,
 7. pokúšať sa získať prístupové údaje a preniknúť do účtov iných registrovaných subjektov,
 • v prípade porušenia uvedených podmienok je možné účet a prístup určitého kupujúceho obmedziť a/alebo vymazať. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akomkoľvek podozrení zo zneužitia jeho hesla treťou osobou. V prípade odôvodnenej obavy je možné účet zablokovať a vyzvať kupujúceho k zmene jeho prihlasovacích údajov alebo overenie totožnosti konkrétneho kupujúceho.
 • Prístup na stránku môže byť dočasne zo strany predávajúceho obmedzený a/alebo znemožnený za účelom technických úprav stránky a súvisiacich činností.


Záverečné ustanovenia 

 • Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia:
 1. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 2. zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 3. zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,
 4. zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 5. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.
 • Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. apríla 2023.