Reklamačný poriadok Orechini, s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Spoločnosť Orechini, s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za nedostatky (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o spôsobe a postupoch pri prijímaní a vybavovaní reklamácií.

1.2. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej

1.3. Tento Reklamačný poriadok sa nevzťahujena právny vzťah založený kúpou tovaru u predávajúceho v prípade, že kupujúcim (zákazníkom) je podnikateľ (§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; ďalej len „Obchodný zákonník“). Takýto právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom, predmetom ktorého je kúpa tovaru (služby) u predávajúceho, sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (najmä § 429 resp. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka). Pokiaľ v konkrétnom prípade nestanovuje záručný list výrobcu dotknutého výrobku inak, záručná doba (záruka za akosť tovaru) je 12 mesiacov od kúpy tovaru kupujúcim – podnikateľom.

2. Zodpovednosť za vady predaného tovaru

2.1. Predávajúci zodpovedá za nedostatky, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Predávajúci teda zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar a služby, ktoré si zakúpil z jeho vlastníctva:

 • majú požadovanú kvalitu a úžitkové vlastnosti, výrobcom udané prevádzkovotechnické parametre a že ich používanie na určené účely bolo schválené v súlade s príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky,
 • zodpovedajú podľa všeobecne záväzných právnych predpisov tiež zdravotným, hygienickým a iným podmienkam v nich ustanoveným,
 • sú bez vád,
 • predali sa mu za cenu, ktorú mali v okamihu ponuky a ich predaja a že táto cena sa mu aj správne účtovala.


2.2. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar prijme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré predávajúci, zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal a tiež čo dostal z darovacej zmluvy ako závislej zmluvy od kúpnej zmluvy, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 a § 52a ods. 2 druhá veta Občianskeho zákonníka).

3. Právo Kupujúceho na reklamáciu

3.1. Kupujúci má právo na reklamáciu vady zistenej na zakúpenom tovare.

3.2. Právo na reklamáciu vady, ktorú má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo po čase od prevzatia, je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. Ak kupujúci neuplatní u predávajúceho svoje právo na reklamáciu vady v záručnej dobe, toto jeho právo zanikne. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak tieto práva zaniknú.

3.3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré:

 • existovali pri prevzatí tovaru kupujúcim,
 • alebo sa vyskytli po prevzatí tovaru kupujúcim počas záručnej doby.

3.4. Predávajúci nezodpovedá za vady predaného tovaru, v nasledujúcich prípadoch:

 • vady vznikli po uplynutí záručnej doby alebo ktoré si kupujúci uplatnil až po jej uplynutí,
 • vada bola spôsobená opotrebovaním spôsobeným bežným používaním alebo ak je spôsobená povahou tovaru,
 • keď tovar bol upravený kupujúcim a ak vada vznikla v dôsledku takejto úpravy
 • vady vznikli ako následok protiprávnej činnosti spotrebiteľa alebo tretej osoby,
 • vady vznikli použitím tovaru v rozpore s návodom na použitie alebo inak obvyklým spôsobom použitia tovaru,
 • vady vznikli v dôsledku okolností inak vylučujúcich zodpovednosť – prípady vis maior,
 • vada je spôsobená kupujúcim a bola spôsobená nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom zákazníka alebo mechanickým poškodením, a to všetko v podmienkach, ktoré sú nevhodné z hľadiska teploty, prašnosti, vlhkosti, iných vplyvov prostredia, pričom podmienky skladovania a používania sú priamo predávajúcim, výrobcom alebo právnymi predpismi,
 • vady vznikli v dôsledku používania tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú teplote, prašnosti, vlhkosti, chemickému a mechanickému prostrediu, ktoré je priamo určené predávajúcim alebo výrobcom, alebo ktoré vyžaduje zákon,
 • ak sa v čase prevzatia tovaru vyskytne vada a pre túto vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny

3.5. Predávajúci tiež nezodpovedá za vady predaného tovaru  v prípade, ak kupujúci nepreukáže dokladom alebo iným dostatočne dôveryhodným spôsobom, že reklamovaný tovar alebo služby boli zakúpené z vlastníctva predávajúceho a že dosiaľ neuplynula poskytnutá záručná doba;

4. Záručná doba

4.1. Záručná doba v prípade predaja tovaru určeného na dlhodobú spotrebu je 24 mesiacov, s výnimkou tovaru, pri ktorom je na obale, etikete, v návode priloženom k tovaru alebo v reklame uvedená doba, počas ktorej je možné tovar používať (t.j. minimálna trvanlivosť/spotrebnosť).

4.2. Lehotu na uplatnenie práva z vád nemožno zamieňať so životnosťou/trvanlivosťou tovaru, t.j. dobou, počas ktorej môže tovar pri riadnom používaní vydržať vzhľadom na jeho povahu, vlastnosti, účel a pri zohľadnení rozdielov v intenzite používania.

4.3. Ak je na predanom tovare, jeho obale alebo v návode k nemu priloženom vyznačená iná lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

4.4. Pri tovare predávaného za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

4.5. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. V tomto prípade je záručná doba 12 mesiacov (§ 619 ods. 1 a § 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

4.6. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe.

4.7. Predávajúci môže poskytnúť záruku aj nad rozsah uvedenej záručnej doby. Podmienky jej poskytnutia a rozsah musí byť uvedený na doklade o predaji alebo na záručnom liste.

4.8. Záručné doba v prípade predaja tovaru začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.

4.9. Záručná doba neplynie počas trvania reklamačného konania. Začatím reklamačného konania dochádza k zastaveniu plynutia záručnej doby. Po ukončení reklamačného konania pokračuje pôvodná záručná doba s výnimkou prípadu, že reklamácia kupujúceho bola vybavená dodaním nového tovaru alebo výmenou tovaru – v takýchto prípadoch začne plynúť nová záručná doba.

4.10. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

5. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

5.1. Reklamáciou sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie uplatnenie zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru.

5.2. Práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru si môže uplatniť len ten kupujúci, ktorý bol pôvodnou stranou právneho vzťahu, z ktorého právo zo zodpovednosti predávajúceho za vady vzniklo; prevod tohto práva kupujúceho na tretiu osobu nie je možný (napr. v prípade, ak kupujúci tovar predal tretej osobe).

5.3. Reklamácia sa podľa tohto reklamačného poriadku uplatňuje v reklamačnom konaní.

5.4. Reklamačné konanie sa začína uplatnením reklamácie.

5.5. Reklamácia sa uplatňuje:

 • písomne na adrese sídla predávajúceho, alebo
 • na emailovej adrese info@orechini.sk alebo
 • osobne v sídle predávajúceho.

5.6. Pri reklamácii sa vyplní reklamačný protokol, ktorý tvorí prílohu tohto reklamačného poriadku. Reklamačný protokol sa vyplní dvojmo a jeden jeho exemplár sa vydá (zašle) kupujúcemu.  

5.7. Predpokladom začatia reklamačného konania je právne perfektne uplatnená reklamácia. Reklamácia je uplatnená právne perfektne, ak obsahuje tieto náležitosti:

 • označenie kupujúceho, ktorý podáva reklamáciu menom, priezviskom, adresou bydliska, prípadne inými potrebnými kontaktnými údajmi (elektronická pošta, telefón),
 • opis vád predaného tovaru,
 • predbežné vyjadrenie kupujúceho, aké právo zo zodpovednosti predávajúceho za vady má záujem si uplatniť,
 • požadovaný spôsob vyrozumenia o spôsobe vybavenia reklamácie,
 • reklamácii je potrebné doložiť doklad preukazujúci kúpu reklamovaného tovaru u predávajúceho; najčastejšie pokladničný doklad,
 • k reklamácii je potrebné predložiť samotný vadný tovar.

5.8. Predávajúci alebo ním poverená osoba (zamestnanec pri osobnej reklamácii) preverí podstatu reklamácie a v prípade jednoznačne sa prejavujúcej a ľahko odhaliteľnej vady môže o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia rozhodnúť na mieste, na počkanie. V zložitých prípadoch sa reklamácia vybaví najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehota na vybavenie reklamácie sa počíta od jej uplatnenia v právne perfektnej forme (ods. 7/ tohto článku reklamačného poriadku).

5.9. Reklamačné konanie sa  končí vybavením reklamácie. Vybavením reklamácie sa na účely  tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

5.10. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

5.11. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.12. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Za potvrdenie sa považuje aj vydaný exemplár vyplneného reklamačného protokolu. Ak zákazník uplatnil reklamáciu prostriedkami diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu e-mailom, ak mu je tento známy.

6. Všeobecné podmienky reklamácie

6.1. Pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady u predávajúceho je zákazník povinnný:

 • predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený v e-shope predávajúceho,
 • zabezpečiť, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),
 • predložiť originál záručného listu v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom,
 • odovzdať predávajúcemu tovar, v prípade uplatnenia reklamácie na príslušenstvo k predanému tovaru,

7. Spôsob vybavenia reklamácie

7.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, a to buď osobne, alebo prostredníctvom poverenej osoby (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

7.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

7.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

7.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí a tovaru) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

7.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

7.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

7.7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

7.8. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku (§ 623 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

7.9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť a zároveň sa mu tieto nároky nekumulujú, ale majú alternatívny charakter.

7.10. Ak sú s tovarom poskytované darčeky (vrátane tovaru dodaného v symbolickej hodnote, ak je jeho dodanie zákazníkovi prezentované ako darček k tovaru, ktorý zákazník môže vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu), zákazník je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť spolu s vráteným tovarom, budú tieto darčeky v ich trhovej hodnote chápané ako bezdôvodné obohatenie zákazníka. Tento bod sa neaplikuje v prípade darčeka, ktorý má formu elektronický obsah.

8. Osobitné podmienky uplatnenia reklamácie pri dodaní zásielkou a kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku

8.1. Pri dodaní tovaru prostredníctvom poštového podniku v zmysle príslušných právnych predpisov (sprostredkovateľa služieb doručenia, ďalej len „sprostredkovateľ“) je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu a spísať protokol o poškodení preberanej zásielky (napríklad roztrhaná zásielka, poškodený obal, iné známky nešetrného zaobchádzania pri doručovaní a iné) v čase jej prevzatia u sprostredkovateľa alebo odmietnuť prevzatie takto poškodenej zásielky. Ak tak nevykoná v čase jej prevzatia, stráca nárok na uplatnenie reklamácie u predávajúceho z vyššie uvedeného dôvodu.

8.2. Kupujúci je povinný tovar v zásielke prezrieť bez zbytočného odkladu ihneď po jej prevzatí, dôkladne ho prehliadnuť, s cieľom zistiť jeho poškodenie alebo nekompletnosť a súlad medzi obsahom zásielky a sprievodným dokladom (faktúrou). Vadu z tohto titulu je povinný kupujúci oznámiť predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia zásielky. Prevzatím zásielky sa rozumie jej odovzdanie sprostredkovateľom kupujúcemu.

8.3. Kupujúci je povinný v prípade reklamácie tovaru zaslaného zásielkou oznámiť zistené vady predávajúcemu písomne spolu s uvedením nároku, ktorý si v dôsledku vady uplatňuje. Reklamovaný tovar zašle predávajúcemu súčasne s písomným oznámením (alebo reklamačným protokolom dostupným na internetových stránkach predávajúceho) na adresu uvedenú na sprievodnom doklade (faktúre) alebo si uplatní reklamáciu osobne, na adrese predávajúceho uvedenú na sprievodnom doklade (faktúre).

9. Neoprávnená reklamácia

9.1. Za neoprávnenú sa považuje reklamácia, ktorou zákazník reklamuje vady tovaru, ktoré nevyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, skutočnosti, ktoré zákazník vo svojej reklamácii uvádza sa nezakladajú na pravde alebo ak je takáto reklamácia podaná po uplynutí záručnej doby.

10. Osobitné ustanovenia pre kupujúceho ohľadom uplatnenia svojich práv

10.1. Vážený kupujúci, ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: 

10.2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

10.3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

10.4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 29.07.2023 je tu: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

10.5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.  

10.6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur,
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a pod.

10.7. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

10.8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), vo výške skutočných nákladov v prípade neúspešného doručenia objednávky v prípade, že si

11.2. Zmyslom tohto reklamačného poriadku je zabezpečiť riadnu a včasnú ochranu práv a oprávnených záujmov zákazníka. Preto je nevyhnutné, aby reklamačné nároky zákazníka boli uplatnené riadne, včas a v súlade s postupom uvedeným v tomto reklamačnom poriadku, pri rešpektovaní vzájomných práv a povinností všetkých zainteresovaných osôb a poskytnutí potrebnej súčinnosti.

11.3. Tento reklamačný poriadok bol prerokovaný a schválený predstavenstvom spoločnosti CEWE a.s

11.4. Prípadné otázky adresujte, prosím, na adresu Orechini, s.r.o., Stará Klenová 28, 831 01 Bratislava, telefón +421 907 831 482 alebo e-mailom na adresu  info@orechini.sk

V Bratislave, dňa 29.07.2023